แพ็คเกจ ทัวร์อินเดียราคา พิเศษ

แพ็คเกจ ทัวร์อินเดียราคา พิเศษ เยือนหุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก ศรีนาคา เทือกเขากุลมาร์ค และโซนามาร์ค

โปรแกรม ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์-ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืนโดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์ 

ราคา ต่อท่าน 44,900 บาท (ห้องพักคู่) รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายทัวร์อินเดียราคานี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ และท้องถิ่นที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่    ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1    ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

ตารางโปรแกรมทัวร์อินเดีย สอบถามราคาพิเศษ 20 ท่านแรก

วันที่รายการโรงแรม
1กรุงเทพฯ – เดลี – อัคคราMughal Sheraton หรือเทียบเท่า
2อัครา – เดลีRadisson Blu New Delhi Dwarka หรือเทียบเท่า
3เดลี – ศรีนาคา- แคชเมียร์ – กลุมาร์คHeevanretreat resort หรือเทียบเท่า
4กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคาWangaoo Sheraton Delux Boat house
5ศรีนาคา โซนามาร์ค-ชมเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคาWangaoo Sheraton Delux Boat house
6ศรีนาคา – เดลี – กรุงเทพฯ -
7เดลี – กรุงเทพ -
ตารางรายละเอียดทัวร์อินเดียราคา

โปรแกรม อินเดีย สังเวชนียสถาน – ลัคเนาว์  ( 8 วัน 6 คืน )

ราคาต่อท่าน 69,900  บาท (ห้องพักคู่) รับจำนวนจำกัด 15 ท่านเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายทัวร์อินเดียราคานี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่    ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย – เนปาล
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1    ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

ตารางโปรแกรมทัวร์

วันที่รายการโรงแรม
1กรุงเทพฯ – พุทธคยาOaks Bodhaaya หรือเทียบเท่า
2พุทธคยา – ราชคฤห์ – พุทธคยาOaks Bodhaaya หรือเทียบเท่า
3พุทธคยา – พาราณสีRamada Hotel หรือเทียบเท่า
4พุทธคยา – กุสินาราRoyal Residency Hotel
5กุสินารา – ลุมพินี(ประเทศเนปาล)Kasai Hotel
6ลุมพินี – สาวัตถี (ประเทศอินเดีย)Sravasit Residency Hotel
7สาวัตถี – ลัคเนาว์ -
8ลัคเนาว์ – กรุงเทพฯ -
ดาวน์โหลดตารางรายละเอียดทัวร์อินเดียราคา

โปรแกรม อินเดีย สังเวชนียสถาน – ทัชมาฮาล  ( 10 วัน 8 คืน )

ราคาต่อท่าน 79,715  บาท (ห้องพักคู่) รับจำนวนจำกัด 15 ท่านเดินทางทันที

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่    ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย – เนปาล
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1    ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

ตารางโปรแกรมทัวร์

วันที่รายการโรงแรม
1กรุงเทพฯ – พุทธคยาRoyal Residency Bodhgaya
2พุทธคยา – ราชคฤห์ – พุทธคยาRoyal Residency Bodhgaya
3พุทธคยา – พาราณสีRamada Hotel หรือเทียบเท่า
4พุพาราณสี – กุสินาราRoyal Residency Hotel
5กุสินารา – ลุมพินี(ประเทศเนปาล)Kasai Hotel
6ลุมพินี – สาวัตถี (ประเทศอินเดีย)Sravasit Residency Hotel
7สาวัตถี – ลัคเนาว์Fairfiele By Marriott
8ลัคเนาว์ – อัคราJaypee Palace Hotel
9อัครา – เดลี -
10เดลี – กรุงเทพฯ -
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์อินเดียราคา

โปรแกรมทัวร์อินเดีย-เมียนมาร์ 5 วัน 4 คืน ราคาต่อท่าน 38,900  บาท (ห้องพักคู่)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่     ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1     ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

ตารางโปรแกรมทัวร์อินเดีย-พม่า

วันที่รายการโรงแรม
1กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง(พม่า) – เมืองคยา(อินเดีย)Bodhgaya regency hotel
2พุทธคยา – ราชคฤห์ – พุทธคยาBodhgaya regency hotel
3พุทธคยา – ย่างกุ้ง(พม่า)Hotel Green Hill
5ย่างกุ้ง(พม่า) - กรุงเทพฯ -
ดาวน์โหลดรายละเอียด ทัวร์อินเดียราคา

Pin It on Pinterest

Shares
Share This