ทัวร์จีน

เยือนดินแดนมังกร สุดยอดงานสร้างสรรค์แห่งกำแพงเมืองจีนอารยะรรมกว่า 1000 ปี

จางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์

ราคาต่อท่าน 17,900 บาท (ห้องพักคู่)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

โปรแกรมทัวร์

วันที่รายการโรงแรม
1กรุงเทพฯ – ฉางซา (ประเทศจีน)XIANG RONG HOTEL หรือเทียบเท่า
2ฉางซา-จางเจยี เจยี้ -เขาเทียนเหมนิ ซานJIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า
3ร้านยางพารา-อทุ ยานจางเจยี เจยี้ -เขาอวตาร-สะพานใต้หล้า อันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณJIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า
4ภาพเขียนสิบลี้-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก JIN HUA HOTEL หรือเทียบเท่า
5จางเจยี เจยี้ -ฉางซา-ถนนคนเดนิ หวงซงิล-ู่ ฉางซา-กรุงเทพฯ -

Pin It on Pinterest

Shares
Share This