ทัวร์พม่า

ชมเมืองแห่งลุ่มแม่น้ำ อิระวดี ตามรอยวิถีพุทธในดินแดนสุวรรภูมิ

เมียนมาร์ 4 วัน 3 คืน ย่างกุ้ง – ไจติโย – หงสาวดี โดยสายการบิน Myanmar Airways International

ราคาต่อท่าน 25,900 บาท (ห้องพักคู่)ครบ 15 ท่านเดินทางทันที

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

โปรแกรมทัวร์

วันที่รายการโรงแรม
1กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง (ประเทศเมียร์มาร์)Chatrium Hotel หรือเทียบเท่า
2ย่างกุ้ง - หงสาวดีMountion Top Hotel หรือเทียบเท่า
3พระธาตุอินแขวน เมืองไจติโย - หงสาวดี - ย่างกุ้งChatrium Hotel หรือเทียบเท่า
4ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ -

อินเดีย-ย่างกุ้ง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์

ราคาต่อท่าน 38,500 บาท (ห้องพักคู่)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
– ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆ
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อ 1 ห้อง)
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการระบุ
– ค่าอาหารตามรายการระบุ
– ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
– ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
– ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯและท้องถิ่น ที่ค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
– ค่าบริการยื่นวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
– ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
– หมายเหตุ : กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ โดยไม่รวมประเป๋าถือส่วนตัว

โปรแกรมทัวร์

วันที่รายการโรงแรม
1กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - เมืองคยาBodhagaya Regency Hotel หรือเทียบเท่า
2ตำบลพุทธคยา – เมืองราชคฤห์ – ตำบลพุทธคยาBodhagaya Regency Hotel หรือเทียบเท่า
3ตำบลพุทธคยา – กรุงย่างกุ้ง (สหภาพม่า)Hotel Green Hill หรือเทียบเท่า
4กรุงย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ -

Pin It on Pinterest

Shares
Share This